Johtoryhmän kehittäminen eli JORY-kompassi

JORY-kompassi on räätälöity palvelu yrityksen johdolle ja johtoryhmille. Yhteistä on, että tehtävässä onnistuminen vaatii tiiviistä yhteispeliä ja joukkuehenkeä.

JORY-kompassilla tunnistetaan johtoryhmän jäsenten erilaiset työtyylit ja roolit sekä kehitetään joukkuepeliä, jolla voidaan siivittää yritys entistä parempiin tuloksiin.

Identity Compass ® -profilointia käytetään työtyylien ja -roolien kartoitukseen, kehitykseen sekä selkeyttämiseen. Lähtökohtana on aina saada olemassa oleva joukkue puhaltamaan yhteen hiileen ja työskentelemään saumattomasti yhteisen päämäärän ja menestyksen eteen.

Identity Compass ® on nykyaikainen tieteellisiin tutkimuksiin perustuva menetelmä, jonka avulla tunnistetaan yksilökohtaiset arvot, asenteet ja tavat toimia, sekä työhyvinvointi, työmotivaatio ja sitoutumisen eri mallit ja tehtäväkohtaiset vahvuudet ja heikkoudet. Identity Compass ® -profiililla tunnistetaan millä tavoilla yksilö haluaa toimia ja minkä vuoksi sekä millä tavalla hän kokee nykyisen työn mahdollistavan omat tapansa ja mihin hän mahdollisesti haluaisi muutosta. Lisäksi sen avulla tunnistetaan ja ryhmäkohtaiset sisäisen dynamiikan mallit, vahvuudet ja heikkoudet.

Saadun tiedon ansiosta kehitetään työhyvinvointia, työmotivaatiota, yritykseen ja tuottavuuteen sitoutumista, hyvää vuorovaikutusta, uusia strategioita joka johdosta saadaan parempia tuloksia.

Apuna Identity Compass ® –profilointi

Identity Compass ® –profilointityökalulla tunnistetaan työmotivaation ja sitoutumisen sekä työhyvinvoinnin tasot, jotka ovat suoraan verrannollisia yksilön ja yrityksen tuloksentekokyvyn ja –halun sekä työssä viihtymisen kanssa. Lisäksi profiloinnilla tunnistetaan tehtävässä vaadittavia ominaisuuksia kuten vuorovaikutustaidot, johtajuus, alaisuus, burn out -herkkyys, oma-aloitteisuus, arvot, motivaatiotekijät eli tavat olla tehokkaana sekä toimintaa ohjaavat asennemallit, kuten millä tavoilla henkilö toimii työssään ja minkä vuoksi. Profiilit tarkistetaan aina syvähaastatteluissa.

Työtyylien ja -roolien kartoittaminen – Identity Compass ® – profilointi alkaa aina starttipalaverilla, jossa määritellään prosessin tavoitteet sekä tarkennetaan asiakasyrityksen tarpeet. Lisäksi sovitaan prosessin aikataulut ja jatkotoimenpiteiden ajankohdat. Itse Identity Compass ®-profiili muodostuu etäkyselyllä, jonka haastateltavat täyttävät omatoimisesti itselleen sopivana ajankohtana. Sähköisen kyselyn täyttäminen vie aikaa noin tunnin. Kyselyn jälkeen konsultti saa tulokset tarkistettavaksi ja sopii haastateltavan kanssa syvähaastattelun. Syvähaastattelun aikana profiili tarkistetaan ja tuloksia syvennetään sekä avataan haastateltavalle.

Haasteet käännetään vahvuudeksi

Kun koko tiimi on vastannut kyselyihin, konsultti analysoi profiilit ristiin ja tarkastelee saatuja tuloksia suhteessa annettuihin tavoitteisiin sekä tehtäviin. Konsultti tekee yhteenvedon havainnoistaan sekä analysoi jatkotoimenpiteitä ja tekee toimenpide-ehdotuksia kirjallisesti, jotka käydään läpi koko johtoryhmän kanssa. Konsultti on käytettävissä koko prosessin ajan avoimille kysymyksille ja tarkennuksille. Tarvittaessa voidaan sopia myös palautekäynti esimerkiksi vuosi kompassin jälkeen.

Suunnittelun ja toimenpide-ehdotusten jälkeen kutsutaan tiimi koolle yhteiseen workshoppiin, jossa tarkastellaan tiimistä löytyviä työtyylejä sekä – rooleja ja peilataan saatuja tuloksia asetettuihin tavoitteisiin. Keskustelussa painotetaan vahvuuksia ja yksilöiden henkilökohtaisia motivaatiotekijöitä sekä innostumisen avaimia. Workshopissa toimenpiteet pyritään jalkauttamaan osaksi työyhteisön arkea mahdollisimman mutkattomasti.

Prosessin jälkeen siirrytään seurantavaiheeseen, jossa tarkastellaan johdon ja konsultin kanssa yhteistyössä uusia rooleja ja työtyylejä sekä saavutettuja tuloksia. Tarvittaessa voidaan vielä täydentää profiloinnin pohjalta saaduilla tuloksissa työyhteisön heikkouksia ja kipupisteitä etsimällä juuri oikea ihminen, oikeanlaisilla motivaatiotekijöillä oikeaan tehtävään.

JORY-kompassi johtamisen taustatukena

JORY-kompassi helpottaa johtamista sekä tiimin ryhmäytymistä, auttaa tunnistamaan haasteet, lisää ymmärrystä ja vähentää kitkaa. Tällä tavoin voidaan lisätä tehokkuutta, välttää virheitä ja ottaa tiiminä tiiviimmin yhteinen suunta, joka tuottaa parempia tuloksia. JORY-kompassi on oivallinen apu muuttuville organisaatioille esimerkiksi kasvun, fuusioitumisen tai vaikkapa etätyöskentelyyn siirtymisen kynnyksellä. Kokeneet konsulttimme voivat auttaa löytämään olemassa olevasta henkilöstöstä sellaisia voimavaroja, joita työyhteisössä ei välttämättä tiedetty edes olevan olemassa.

Avainsanana olemassa oleva osaaminen

Lähtökohta JORY-kompassille on valjastaa jo löytyvät osaaminen, intohimo ja motivaatiotekijät yhteisen päämäärän eteen. Toisinaan voidaan olla tilanteessa, jossa johtoryhmä tai tiimi on muodostettu ennalta-annetuin määrittelyin, ilman, että tiimin keskinäisiä vahvuuksia tai voimavaroja on edes pohdittu tai ajateltu. Tällöin on erittäin tärkeää, että Identity Compass ®-profiloinnilla etsitään ja tuodaan tiettäväksi jokaisen jäsenen vahvuudet ja osaaminen sekä kasataan johtoryhmä ikään kuin uudelleen, samoin resurssein, mutta paremmin eväin. Tiimin keskinäinen ymmärrys ja harmonia paranevat tällöin vääjäämättä.

Ota yhteyttä

Uskon, että voisin olla hyödyksi teille.

Timo Katajamaa

toimitusjohtaja

  • 0400 232 781
  • [javascript protected email address]
  • LinkedIn
  • Video

Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa

Ota meidät seurantaan myös somessa! Saat vinkkejä työnhakuun, tietoa avoimista työpaikoista sekä tuoreimmat kuulumisemme.