Tiimin vahvistaminen ja kehittäminen eli TIIMI-kompassi

TIIMI-kompassi on apuna tiimin muodostamisessa, kehittämisessä ja vahvistamisessa. TIIMI-kompassi on räätälöity palvelu erilaisille tiimikokonaisuuksille, joiden tehtävässä onnistuminen vaatii tiivistä yhteispeliä ja joukkuehenkeä, kuten työryhmät, markkinointitiimit, myyntiorganisaatiot, tuotekehitystiimit tai vaikkapa ohjelmistokehittäjät.

TIIMI-kompassilla tunnistetaan tiimin tai työyhteisön jäsenten erilaiset työtyylit ja roolit sekä kehitetään joukkuepeliä, jolla voidaan vahvistaa tiimin työskentelymotivaatiota ja -halukkuutta sekä vauhdittaa yhteisö entistä parempiin tuloksiin.

Vahvuudet tunnistetaan Identity Compass ®-profiloinnilla

Identity Compass ® -profilointia käytetään ryhmän työtyylien ja -roolien kartoitukseen, kehitykseen sekä selkeyttämiseen. Lähtökohtana on aina tiimille määriteltyjen vastuiden ja tehtävien täyttäminen sekä maksimaalisen työmotivaation ja -halukkuuden saavuttaminen. Identity Compass ® –profilointityökalulla tunnistetaan työmotivaation ja sitoutumisen sekä työhyvinvoinnin tasot, jotka ovat suoraan verrannollisia yksilön ja yrityksen tuloksentekokyvyn ja –halun sekä työssä viihtymisen kanssa.

Lisäksi profiloinnilla tunnistetaan tehtävässä vaadittavia ominaisuuksia kuten vuorovaikutustaidot, tiimipelaaminen, alaisuus, burn out -herkkyys, oma-aloitteisuus, arvot, motivaatiotekijät eli tavat olla tehokkaana sekä toimintaa ohjaavat asennemallit, kuten millä tavoilla henkilö toimii työssään ja minkä vuoksi. Profiilit tarkistetaan aina kunkin jäsenen kanssa syvähaastatteluissa.

Etukäteen määritellyt tavoitteet

Työtyylien ja -roolien kartoittaminen – Identity Compass ® – profilointi alkaa aina starttipalaverilla, jossa määritellään prosessin tavoitteet sekä tarkennetaan asiakasyrityksen tarpeet. Johdon antama määrittely tiimin tai ryhmän vastuista sekä velvollisuuksista on avainasemassa ja prosessin lähtökohta. Lisäksi sovitaan prosessin aikataulut ja jatkotoimenpiteiden ajankohdat. Itse Identity Compass ®-profiili muodostuu etäkyselyllä, jonka haastateltavat täyttävät omatoimisesti itselleen sopivana ajankohtana. Sähköisen kyselyn täyttäminen vie aikaa noin tunnin. Kyselyn jälkeen konsultti saa tulokset tarkistettavaksi ja sopii haastateltavan kanssa syvähaastattelun. Syvähaastattelun aikana profiili tarkistetaan ja tuloksia syvennetään sekä avataan haastateltavalle.

Kun koko tiimi on vastannut kyselyihin, konsultti analysoi profiilit ristiin ja tarkastelee saatuja tuloksia suhteessa annettuihin tavoitteisiin, tehtäviin sekä vastuisiin. Konsultti tekee yhteenvedon havainnoistaan sekä analysoi jatkotoimenpiteitä ja tekee toimenpide-ehdotuksia kirjallisesti, jotka käydään läpi johdon kanssa. Kun konsultti ja johto ovat linjanneet toimenpiteet ehdotusten pohjalta, suunnitellaan jatkotoimenpiteen. Suunnittelun ja toimenpide-ehdotusten jälkeen kutsutaan tiimi koolle yhteiseen workshoppiin, jossa tarkastellaan tiimistä löytyviä työtyylejä sekä – rooleja ja peilataan saatuja tuloksia asetettuihin tavoitteisiin. Keskustelussa painotetaan vahvuuksia ja yksilöiden henkilökohtaisia motivaatiotekijöitä sekä innostumisen avaimia. Tiimi rakennetaan olemassa olevista palikoista ikään kuin uudelleen tarpeen mukaan vahvemmalle perustalle.

Toimenpiteiden jalkauttaminen

Prosessin jälkeen siirrytään seurantavaiheeseen, jossa tarkastellaan johdon ja konsultin kanssa yhteistyössä uusia rooleja ja työtyylejä sekä saavutettuja tuloksia. Tarvittaessa voidaan vielä täydentää profiloinnin pohjalta saaduilla tuloksissa työyhteisön heikkouksia tekemällä erilaisia siirtoja ja muutoksia esimerkiksi vastuisiin ja työskentelyalueisiin. TIIMI-kompassi helpottaa johtamista sekä tiimin ryhmäytymistä, auttaa tunnistamaan haasteet, lisää ymmärrystä ja vähentää kitkaa. Tällä tavoin voidaan lisätä tehokkuutta, välttää virheitä ja ottaa tiiminä tiiviimmin yhteinen suunta, joka tuottaa parempia tuloksia. TIIMI-kompassi auttaa tiiminjäseniä tuntemaan itsensä ja työnsä merkitykselliseksi ja tärkeäksi.

Konsultti ulkopuolisena apuna vahvistamaan organisaatiota sisältä

Kokeneet konsulttimme voivat auttaa löytämään olemassa olevasta henkilöstöstä sellaisia voimavaroja, joita työyhteisössä ei välttämättä tiedetty edes olevan olemassa. Lähtökohta TIIMI-kompassille on kaivaa tiimin sisältä olemassa olevat vahvuudet, osaaminen ja intohimot esille sekä auttaa tiimin jäseniä täydentämään toinen toisiaan. Ulkopuolinen konsultti on toisinaan paras vaihtoehto tarkastelemaan tiimin sisäisiä suhteita ja hiomaan timanttia entistä kirkkaammaksi. Ammattitaitoiset konsulttimme ovat lämminhenkisiä, helposti lähestyttäviä ja rautaisia ammattilaisia, joiden käsiin on helppo uskoa tiimityöskentelyn hiominen ja rakentaminen. Nimetty konsultti on tiimin tukena läpi koko prosessin ja kysymyksille on jätetty runsaasti tilaa sekä aikaa.

Ota yhteyttä

Uskon, että voisin olla hyödyksi teille.

Timo Katajamaa

toimitusjohtaja

  • 0400 232 781
  • [javascript protected email address]
  • LinkedIn
  • Video

Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa

Ota meidät seurantaan myös somessa! Saat vinkkejä työnhakuun, tietoa avoimista työpaikoista sekä tuoreimmat kuulumisemme.